Villkor vid beställning

Priser

Alla priser i jultidningskatalogen, inklusive specialpriser, är riktpriser. Riktpriser innebär att säljaren kan tillämpa fri prissättning. 

Premier

Premier t o m Grupp 5 ligger normalt i ditt jultidningspaket när det levereras. Om du valt en premie ur en högre premiegrupp skickas den premien så snart vi fått din betalning och registrerat den. Tillsammans med postens leveranstid brukar det ta cirka 2 veckor innan du har din premie. Vid bristande tillgång på en specifik premie kan leveranstiderna vara längre
men vi levererar så snart den finns tillgänglig för oss på den svenska marknaden. Om någon premie skulle bli restnoterad sänder vi den så snart som möjligt. Våra lever­antörer kan (dock mycket sällan) göra mindre förändringar på premien, varför bild och beskrivning kanske inte överensstämmer med premien du får. Alla våra premier har nödvändiga godkännanden och bruksanvisningar.

Om du behöver utnyttja garantin för år 2023 ersätter vi givetvis dina portoutgifter men du måste kontakta vår SÄLJSERVICE först. Eventuellt levereras vissa säsongs­bundna premier först under våren 2024.

De premievärden som angivits är våra leverantörers cirkapriser våren 2023, ej lock- eller extrapriser.

En levererad premie får inte bytas mot en annan premie och du kan inte heller få pengar istället för premien.

Beställning och leverans

När vi mottagit din JULTIDNINGSBESTÄLLNING rätt ifylld registrerar vi den och packar det du har beställt. Det tar normalt cirka 10-12 dagar.

Vi börjar leverera paketen i oktober och de skickas då som postpaket utan kost­nad, läs även under ”betalning”. OBS! Paketet SMS-aviseras till dig, det är mycket viktigt att fylla i korrekt mobilnummer.

När du skickar in din beställning kommer vi att samla in personnummer för de barn som har sålt jultidningar och beloppen de har sålt för.
Vi behöver uppgifterna eftersom vi är skyldiga att rapportera in dem. Om ditt/dina barn säljer våra produkter och skickar in en beställning så kan deras förtjänst bli högst 18 000 kr. Är man två som delar lika på beställningen kan förtjänsten högst bli 9 000 kr per barn, är man tre som delar lika kan förtjänsten bli högst 6 000 kr per barn o.s.v. Har ditt/dina barn inte andra liknande inkomster kommer de därmed inte upp i belopp som gör att de behöver betala inkomstskatt eller deklarera eftersom gränsen för det är 22 208 kr.

Sammanfattningsvis: Barn som säljer vårt förlags produkter och ej har några andra liknande inkomster behöver med andra ord inte deklarera eller betala skatt, även om de når den allra högsta premienivån och maximala antalet poäng.

Restnoteringar

Produkter kan tillfälligt vara slut (= restorder), och det är då markerat på den FÖLJE­SEDEL/FAKTURA du får. Så fort de kommer i lager igen skickar vi dem till dig utan kostnad.

Reklamationer

När du hämtat ditt paket måste du kontrollera att innehållet stämmer mot medföljande FÖLJESEDEL/FAKTURA och mot din egen KUNDLISTA.

Om något saknas (ej restorder) eller är skadat, gör du en s.k. reklamation till Jultidningsförlaget. Använd det medföljande reklamationskortet eller kontakta vår SÄLJSERVICE. Skulle ditt paket vara skadat när du hämtar ut det från Postombu­det ska Postombudet göra en anteckning om det. Ring sedan omgående till Jultid­ningsförlaget, du kan också maila oss. Ta gärna ett foto av den trasiga kartongen. Har du något som du behöver skicka tillbaka, kontakta oss först.

Har du något du behöver skicka tillbaka, kontakta oss först då det kan påverka din förtjänst.

Om du skickar in en försändelse till oss måste den sändas som vanligt brev eller paket, glöm inte ange ordernummer samt namn och adress!

Det är viktigt att du sparar följesedeln och originalkartongen, om du måste utnyttja premiens garanti.

Sista dagen för byten och anmärkningar är den 31 januari 2024. 

Efterbeställning

Om du gör en efterbeställning får du 15% rabatt. Den räknas inte ihop med din tidigare beställning och berättigar ej till premier!

Betalning

Sista dagen för inbetalning framgår av inbetalningskortet. Eventuell inbetalningsavgift betalas av dig. Vid restnoterade artiklar (ej premier) framflyttas förfallodatum automatiskt. Vi kan komma att göra en kontroll att beställaren, eller dennes måls­man, inte har betalningsanmärkningar. Om sådana finns tillämpas postförskotts­försäljning. Vid betalning via Internet, ange som referens OCR-numret, som finns på inbetalningskortet.

Dina personuppgifter

Vi på Semic (Jultidningsförlaget och Pandaförsäljningen) är måna om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Nedan förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. De personuppgiftsbehandlingar vi gör som inte beskrivs här specificeras i samband med att ni ingår avtal om den tjänsten.

Det är viktigt att du tar del av och förstår vår integritetspolicy och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är också alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Generell information

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla slags uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet. Vanliga personuppgifter är namn och kontaktuppgifter andra personuppgifter kan till exempel vara bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Semic International AB (med organisationsnummer 556046-1336) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor

Då det gäller integritetsfrågor kommer du i kontakt med oss genom att du ringer till Semics växel på telefonnummer 08-799 30 00 och ber att få komma i kontakt med integritetsansvarig, alternativt mejlar ditt ärende till info@semic.se eller skriver till Semic International AB ATT: integritetsansvarig, Box 1243, 172 25 Sundbyberg.

Hur hittar du information på den här sidan

Nedan listar vi ändamålen med de personuppgiftsbehandlingar vi gör, vilka personuppgifter vi behandlar samt hur länge vi sparar uppgifterna. I vissa fall tillhandahåller vi istället information om ändamålen samt dina rättigheter direkt i de avtal vi inleder eller i anslutning till de verktyg vi erbjuder som kräver registrering av personuppgifter.

Integritetsskydd och säkerhet

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part och vi lämnar enbart ut dina personuppgifter till tredje part som hanterar våra IT-system och datalagring, vår marknadsföring, distribution, logistik och ekonomiska transaktioner. Sådan behandling av tredje part sker enbart i enlighet med våra instruktioner och den tredje parten får inte behandla dina personuppgifter för egna ändamål.

De uppgifter vi behandlar lagrar vi bakom en adekvat IT-säkerhet och vi ställer motsvarande krav på de leverantörer vi anlitar. Du kommer inte bli föremål för beslut tagna av oss som enbart grundar sig på automatiserad behandling av dina personuppgifter.
Inga av dina personuppgifter lämnas ut till för behandling utanför EU/EES. Om behov att dela dina personuppgifter till tredje land skulle uppstå så kommer det att ske i överenskommelse med dig.

Vi lagrar principiellt inte heller känsliga personuppgifter om dig. Läs mer om definitionen av känsliga personuppgifter här: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/kansliga-personuppgifter/

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter Semic behandlar om dig och att få dem rättade. Du kan också kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas om inte behandlingen är en förutsättning för att Semic ska kunna uppfylla sitt avtal med dig eller tillhandahålla en tjänst till dig. Vissa av dina uppgifter kan också behöva sparas för att uppfylla skyldigheter enligt lag.

Vill du ha ett registerutdrag, utnyttja din eventuella rätt till dataportabilitet, invända mot de personuppgifter vi behandlar om dig, invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter, invända mot personuppgiftbehandlingar vi gör under den lagliga grunden intresseavvägning eller om du bara behöver hjälp med något annat kring dina personuppgifter, kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken "Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor" eller för respektive behandling så hjälper vi dig. Vi har alltid som mål att du ska känna dig trygg och rättvist behandlad av oss då det gäller din integritet.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter lagrade av oss kan du vända dig till Integrationsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

Så här behandlar vi dina personuppgifter i våra specifika tjänster:

För dig som är kund hos Jultidningsförlaget

 

Semic (Jultidningsförlaget och Pandaförsäljningen, se kontaktuppgifter nedan) insamlar och behandlar personuppgifter i register och på andra sätt, t ex i e-postsystem för kommunikation. De behandlingar av personuppgifter som förekommer är insamling, registrering, organisering, strukturering, sammanställning, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, överföring, användning i affärsverksamheten om avtal ingås, justering eller sammanförande, analys av uppgifterna och radering.

Initialt förvärvar Semic personuppgifter från det offentliga registret, Statens personadressregister, SPAR. Uppgifterna innefattar namn och adress till målsmän med minderårig inom vissa åldersintervall samt uppgifter om den minderåriges kön och ålder. Slutligt urval av personuppgifterna görs genom sambearbetning med erfarenheter av tidigare års svarsfrekvens från jultidningserbjudanden, samt med offentligt tillgänglig information om boendeområden med tillägg av ekonomi- och utbildningsvariabler. Uppgifterna registreras i syfte att utgöra underlag för utsändande av årets Jultidningserbjudande.

Personuppgifterna inhämtas i ett senare skede också från den enskilde själv, vid direkta kontakter med denne om ett avtal ingås. Då registreras också uppgifter om den minderårige som ska svara för eventuell försäljning om vårdnadshavaren samtycker till registreringen av uppgifterna. Den enskilde själv är inte skyldig att lämna uppgifter men det är inte möjligt att ingå avtal om uppgifter inte lämnas. Uppgifterna registreras i syfte att kunna hantera beställningar, kundservice samt genomföra marknadsundersökningar, analyser och framtida marknadsföring via sms, e-post och annan elektronisk kommunikation där den registrerade själv lämnat uppgifter och därigenom samtyckt därtill.

De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifter är flera.
Semics affärsverksamhet är ett enskilt intresse som i sig motiverar personuppgiftsbehandling. Registrering samt behandling av minderårigs personuppgifter sker i den omfattning som är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt för att fullgöra avtal. Uppgifter avseende de minderåriga, utöver de som är nödvändiga för att fullgöra rättsliga förpliktelser och för att fullgöra avtal, inhämtas och behandlas bara efter att vårdnadshavare har lämnat sitt samtycke till behandlingen. Ett sådant samtycke kan när som
helst återkallas.

Behandling av personuppgifter kan också ske avseende annan än minderårig,
exempelvis en vårdnadshavare, i fall då det är nödvändigt att behandla
uppgifterna för att fullgöra rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser.

Personuppgifter inhämtas och registreras fortlöpande under hela den tid ett avtal är i kraft eller uppgifterna finns registrerade hos Semic. De registrerade erhåller normalt information från Semic gällande behandlingen av personuppgifter i samband med kommunikation inom ramen för ett antaget avtal, eller när den enskilde särskilt begär det.

De personuppgifter som behandlas är bland annat uppgifter om namn, adress, telefon- och e-postadresser, konto- och kundnummer, personnummer och ip-nummer. Uppgifter registreras om aktuella beställningar (antal, slag, förtjänster, skuldbelopp, betalningar, kostnader och avgifter, m.m.).

Personuppgifter kan överföras till tjänsteföretag (”personuppgiftsbiträden”) som får behandla uppgifterna på uppdrag av Semic. Personal vid Semic eller hos personuppgiftsbiträde som har tillgång till uppgifterna har avtalad tystnadsplikt gällande information om enskilds personliga förhållanden.

Uppgifter registreras i vissa fall om den enskildes betalningsförmåga, och personliga och ekonomiska förhållanden, om detta erfordras som underlag för eventuella leveranser på kredit. Personuppgifter kan lämnas ut till företag eller myndigheter om avtalsenlig eller korrekt betalning inte sker till Semic. Om avtalsenlig eller korrekt betalning inte sker till Semic kan bolaget avyttra fordran på den registrerade till ett annat företag och i samband med detta överföra den registrerades personuppgifter till det företaget.

Den enskilde har rätt att kostnadsfritt få bekräftelse på huruvida personuppgifter som berör denne behandlas hos Semic, och att få tillgång till uppgifterna tillsammans med information som motsvarar denna informationsskrivelse.

Den enskilde har rätt att återkalla samtycke, begära rättelse, radering, begränsad behandling eller rikta annan invändning mot behandling av personuppgifterna. Sådan begäran ska prövas och Semic kan vara av uppfattningen att personuppgiftsbehandlingen ska fortgå utan rättelse, radering eller begränsning. Den enskilde vars personuppgifter behandlas har rätt att överklaga behandlingen till Datasinspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter lagras under den tid de är aktuella i ett marknadsutskick och, för det fall ett avtal ingås, till dess köpet är genomfört (inklusive leverans och betalning). Har avtal ingåtts lagras uppgifterna även en tid efter säsongens avslutande för att möjliggöra erbjudande om att teckna nya avtal under kommande säsonger. Personuppgifter raderas eller avidentifieras dock senast trettiosex månader efter det att senaste köpet genomfördes. Jultidningsförlaget, 172 88 Sundbyberg.

För dig som är kontaktperson hos leverantör och övrig kund till Semic

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna förenkla kontakter med våra leverantörer, återförsäljare och kunder.

Vilka personuppgifter behandlas

Namn på av företaget angivna kontaktpersoner, arbetsmejladress och arbetstelefonnummer.

För det fall leverantören, återförsäljaren eller övrig kund utgörs av en enskild firma eller privatperson, kan även privata adressuppgifter behandlas. Om du är en enskild firma kan vi behöva behandla firmans organisationsnummer (ditt personnummer) för att vara säkra på att korrekt kunna identifiera din firma.

Laglig grund

De personuppgifter du lämnar här behandlar vi under den lagliga grunden Intresseavvägning.

Lagringsperiod

Har vi inte haft några ekonomiska transaktioner med leverantören, återförsäljaren eller kunden som du är kontaktperson för under två år, raderas eller avidentifieras alla personuppgifter vi behandlat. Undantag från radering av personuppgifter gäller för sådant vi behöver spara enligt lag, till exempel bokföringslagen. När vi inte längre har ett krav enligt lag på att spara sådana personuppgifter raderas även dessa.

Om du vill bli raderad tidigare kan du när du vill kontakta oss så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.

För dig som söker arbete på Semic och lämnar ditt CV till oss

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Ändamålet är att förenkla tillgången till den jobbansökan du skickar in samt att kunna kontakta dig vid framtida rekryteringsprocesser.

Vilka personuppgifter behandlas

Vi behandlar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt CV, ditt personliga brev och övrig information som du lämnar.

Laglig grund

De personuppgifter du lämnar här behandlar vi under den lagliga grunden intresseavvägning.

Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter i upp till två år och om inget samarbete har påbörjats raderas dina personuppgifter och ditt CV efter den tiden. Om du vill bli raderad tidigare kan du när du vill kontakta oss så hjälper vi dig.

För dig som är upphovsperson och ingår avtal om rättigheter med Semic (författare, översättare, fotografer, illustratörer, formgivare med flera)

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

För att kunna bedriva vår utgivningsverksamhet och uppfylla vårt avtal med dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilka uppgifter du lämnar till oss samt på vilket typ av avtal du ingår med oss.

Personuppgifterna behandlas för att möjliggöra Semic International AB:s utgivningsverksamhet samt våra och dina åtaganden enligt det avtal vi ingår. Utgivningsverksamheten inkluderar kommunikation med dig, produktion, utgivningsverksamhet, marknadsföring, distribution av information om och försäljning av ett verk, samt uppföljning av försäljningen och utbetalning av ersättning till dig. 

Vi behandlar även dina personuppgifter i en förteckning över Semic International AB:s utgivna verk innehållandes ISBN, namn på upphovspersoner och titel på verket (”artikelinformation”) för historiska ändamål och för att kunna följa upp ett verks försäljningshistorik.

Vi behandlar även dina personuppgifter i kopior på ingångna avtal kopplade till ett verk samt den korrespondens som lett fram till ett verk för historiska ändamål (”verksinformation”).

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig angående andra potentiella uppdrag, skicka dig relevant information om vår verksamhet samt bjuda in dig till relevanta evenemang anordnade av oss.

Vilka personuppgifter behandlas

Vi behandlar ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt kontonummer med mera som lämnas i samband med att du ingår ett avtal eller som du lämnar till oss under avtalets tid. Beroende på avtal kan vi behöva behandla ditt personnummer för att vara säkra på att korrekt kunna identifiera dig och slutföra finansiella åtaganden som royaltyutbetalningar och liknande. Vi behandlar även ditt namn i artikelinformationen. Vidare behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter för kontakt om potentiella uppdrag.

Laglig grund

De personuppgifter som behövs för vår utgivningsverksamhet behandlar vi under den lagliga grunden Fullgörande av avtal.

Övriga personuppgifter för artikelinformation, verksinformation samt för kontakt om potentiella samarbetsprojekt behandlar vi under den lagliga grunden intresseavvägning.

Lagringsperiod

Om inte något annat uttryckligen anges nedan raderas alla personuppgifter ur våra system och databaser inom 12 månader efter att avtalet upphört om inte betalningsåtaganden kvarstår. Kvarstår betalningsåtaganden lagras de uppgifter som krävs för att fullgöra åtagandena tills betalningen är fullgjord. Undantag från radering av personuppgifter gäller också för sådant vi behöver spara enligt lag, till exempel bokföringslagen. När vi inte längre har ett krav enligt lag på att spara sådana personuppgifter kommer de att raderas.

För uppgifter som används för artikelinformation, verksinformation samt kontakt om potentiella samarbetsprojekt gör vi en årsvis bedömning om ändamålet med behandlingen samt skälen som ligger till grund för vår intresseavvägning kvarstår. Om inte ändamålet kvarstår raderas uppgifterna. Om du vill få dina personuppgifter raderade tidigare kan du när du vill kontakta oss så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden eller där vi har stöd i andra undantag.

Så här hanterar vi på Semic ostrukturerade personuppgiftsbehandlingar

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Ändamålet är att i överenskomna sammanhang där det behövs, behandla personuppgifter genom e-postkonversationer och i andra mer ostrukturerade format, till exempel i Word- eller Exceldokument.

Laglig grund

De personuppgifter vi utbyter ostrukturerat behandlar vi under den lagliga grunden intresseavvägning.

Lagringsperiod

Vi behandlar som avsändare av e-post enbart personuppgifter av vanlig typ (namn, adress, telefonnummer och mejladress) direkt i brödtexten. Maximalt lagrar vi den typen av personuppgifter i två år efter att kontakt upphört.

Vi behandlar som avsändare av e-post enbart personuppgifter av mer beaktningsvärda skäl (till exempel personnummer, bankkontonummer, ekonomisk information, och annan information som ligger nära privatlivet) i bifogade filer.

E-postkommunikation som innehåller uppgifter av mer beaktansvärda skäl i någon riktning behandlar vi till dess att vi har flyttat över personuppgifterna till ett mer strukturerat format utifrån ett kommunicerat och överenskommet ändamål samt med stöd av en laglig grund. Efter det raderar vi den bifogade filen, personuppgifterna i mejlet eller hela mejlet med minimal fördröjning.

Personuppgifter av mer känslig natur behandlar vi principiellt bara i yttersta undantag som avsändare av e-post. E-postkommunikation som i undantagsfall innehåller känsliga uppgifter i någon riktning behandlar vi enbart under möjligast minimala tid. Om ett överenskommet, kommunicerat ändamål finns och med stöd av en laglig grund flyttar vi över personuppgifterna till ett mer strukturerat format. Efter det raderar vi den bifogade filen, personuppgifterna i mejlet eller hela mejlet utan fördröjning.

Under den e-postkonversation som pågår vidarebefordrar vi aldrig dina personuppgifter av annan typ än vanlig utanför vår organisation utan att först ha kommit överens om det med dig.

Om du vill få dina personuppgifter raderade tidigare än vad som anges ovan kan du när du vill kontakta mottagaren eller avsändaren av e-posten hos oss så hjälper den personen dig.

Cookies

Denna webbplats använder cookies vilket hjälper oss att ge dig en mer personlig upplevelse när du besöker någon av våra webbsidor. Dessutom ger det oss möjlighet att förbättra vår service och att se till att du kan hitta vad du behöver på ett mer intuitivt sätt. Nedan hittar du en förklaring av vad cookies är och en detaljerad beskrivning av hur vi använder dem. Vår användning av cookies kan leda till behandling av personuppgifter, och vi rekommenderar därför att du också läser igenom vår behandling av personuppgifter och dina individuella rättigheter ovan.

Beskrivning cookies

En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare och som till exempel kommer ihåg om du är inloggad, har lagt till något i varukorgen eller vilken typ av skärm du använder. Vissa cookies är nödvändiga för att sajten ska fungera ordentligt. Du kan läsa mer om användningsområdena nedan. Det finns även andra liknande tekniker, t.ex. pixeltaggar (genomskinliga bilder som kan finnas i e-post som skickas till dig eller på sajten) och webblagring (som kan användas för att lagra information i din enhets webbläsare). En sessionscookie försvinner automatiskt när du stänger din webbläsare. När du surfar runt på våra sajter och besöker adresser som innehåller jultidningsforlaget.se, används dessa cookies i exempelvis formulär. Det innebär att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan måste backa tillbaka en sida. På så sätt slipper du fylla i alla dina uppgifter igen. En permanent cookie lagrar en textfil i din enhet under en kortare eller längre period efter ditt besök (såvida du inte raderar dessa själv). Dessa kakor används bland annat för att hålla dig inloggad och för att hålla reda på inställningar som du har gjort som att t.ex din varukorg, en sparad önskelista m.m. sparas för att du inte ska behöva fylla i sådant på nytt nästa gång du besöker sajten. "Local storage" är ett annat sätt för webbsidor att lagra samma typ av information och inställningar lokalt på din enhet. En skillnad mot cookies är att den lagrade informationen inte automatiskt följer med i anrop till servern.

Spårningsanrop

Spårningsanrop är anrop som görs av webbläsaren i bakgrunden under ditt besök på våra webbsidor. Anropet görs till en av våra servrar, eller till någon av våra samarbetspartners servrar, i syfte att möjliggöra analys enligt nedan beskrivna användningsområden. Anropen innehåller vanligtvis information om den sida du besöker och information om vad som har hänt under besöket på sidan. Ett exempel på sådan information är hur lång tid du har varit på sidan. För att kunna dra slutsatser om vad som skett över flera sidvisningar kan cookies och lokalt lagrad data skickas med i spårningsanrop. Spårningsanrop kallas ofta trackingpixlar eller web beacons, då de ofta sker i form av laddning av en liten osynlig bild eller i form av AJAX-anrop.

Hur vi använder cookies

Cookies och lokal lagring av data används för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på våra webbsidor, för att kunna rikta relevant innehåll och erbjudanden till dig. Vi använder både förstapartscookies och tredjepartscookies (för att skapa automatiska onlineannonser). Dessa cookies samlar in information om vilka produkter du har klickat på och använder sedan den informationen för att skicka riktade annonser till dig.

Nödvändiga cookies/tekniker

Vissa cookies och liknande tekniker gör att webbsidan fungerar säkert och korrekt vilket innebär att du måste tillåta nödvändiga cookies på vår webbplats för att den ska fungera och du ska kunna handla hos oss. Exempel på nödvändiga cookies/tekniker är sådana som används för att utföra åtgärder som du har begärt, exempelvis inställning av dina personliga preferenser, inloggning eller när du ska fylla i ett formulär.

Cookies för analys och utveckling

Dessa cookies och liknande tekniker används för att ta fram statistik över besök på webbsidan. Detta hjälper oss att analysera hur du och andra besökare navigerar på vår webbplats samt sammanställa statistik om webbplatsanvändning och svarshastigheter. Om du godkänner denna typ av cookies kommer vi även att behandla personuppgifter som samlas in med hjälp av dessa cookies. Denna behandling sker med vårt berättigade intresse som laglig grund.

Cookies för anpassad marknadsföring och innehåll

Vi använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en personligt anpassad upplevelse på vår webbsida samt för att kunna ge dig personligt anpassade erbjudanden. Med hjälp av dessa mättekniker kan vi anpassa innehåll och erbjudanden baserat på vad du har läst eller tittat på tidigare på vår webbsida. Om du väljer att inte godkänna denna typ av cookies/tekniker kan innehåll på webbsidan, samt eventuella erbjudanden från oss, upplevas som mindre relevanta. Om du godkänner denna typ av cookies kommer vi även att behandla personuppgifter som samlas in med hjälp av dessa cookies. Denna behandling sker med vårt berättigade intresse som laglig grund. Här kan du se en detaljerad lista över de cookies som finns på Jultidningsförlagets hemsida.

Så kan du hantera cookies och lokal lagring av data

Du kan själv radera cookies från din webbläsare och din enhet och göra inställningar i din webbläsare för om och hur lokal information får lagras. Om du väljer att inaktivera cookies kan det innebära att viss funktionalitet på våra webbsidor slutar att fungera, samt att inställningar och inloggningar inte sparas. Om du avaktiverar en cookie eller en kategori av cookies tar du inte bort cookien från din webbläsare, detta måste du själv göra från din webbläsare.

Här hittar du information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Google Chrome

Safari

Safari på iPhone och iPad

Microsoft Internet Explorer

Firefox

Om du vill begränsa möjligheten för annonsörer att rikta annonser till dig baserat på dina intressen kan du bland annat använda tjänsten Your online choices. Du hittar mer information om cookies, vilka cookies som lagrats på din enhet och hur du kan hantera dessa på bland annat About Cookies och All about cookies.

Dessa länkar går till webbplatser från tredje part, över vilka vi inte har någon kontroll – vi kan därmed inte hållas ansvariga för eventuella felaktigheter i dessa.

 

Kontakta oss